BI Development and Customization
บริการให้คำปรึกษา และพัฒนา visualization รูปแบบใหม่ ให้เหมาะสมกับการแสดงผลข้อมูลธุรกิจโดยใช้ Power BI ในการนำเสนอรายงาน
BI Report Development
ให้คำปรึกษา และจัดทำรายงานเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจที่สำคัญ โดยเฉพาะการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี
Power BI Training
บริการอบรมหลักสูตรการใช้งาน Power BI ทั้งในระดับ Basic และ Intermediate ณ สถานที่ที่ต้องการ