Support Engineer (Software)

Ratchathewi, Thailand

เรากำลังมองหา Support Engineer ที่มีประสบการณ์และมีความกระตือรือร้น มาช่วยจัดการดูแลแก้ปัญหาซอฟต์แวร์ของบริษัทพัฒนาและให้บริการกับลูกค้าของเรา เสมือนเป็นช่องทางติดต่อเพื่อรับแจ้งปัญหาหรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับลูกค้าและดูแลให้ซอฟต์แวร์ ความปลอดภัย ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังต้องทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อดูแลอัปเกรดระบบให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนด

รายละเอียดงาน

 • สนับสนุนด้านเทคนิคกับพนักงานของบริษัทและลูกค้า รวมถึงดูแลซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • พัฒนามาตรฐานการดูแลช่วยเหลือลูกค้า และรายงานเมื่อระบบหยุดทำงานหรือเกิดความผิดปกติ
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ ดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
 • สำรองข้อมูลโดยประสานงานกับหน่วยงานหรือบริษัทภายนอก
 • จัดทำรายงานการดูแลรักษาระบบให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือโทในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Technical Support หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Microsoft Technology ได้แก่ ADDS, ADFS, WAP, SQL Server, SSIS
 • มีความเข้าใจการทำงานหรือเทคโนโลยีของ Docker หรือ container engine
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • พูด เขียน สื่อสารภาษา (ไทย/อังกฤษ) ได้ในระดับพื้นฐาน
 • ให้การสนับสนุนดูแลลูกค้าอย่างทันท่วงที
 • สามารถทำงานแบบ on-site ลูกค้าภายในกรุงเทพได้ (ไม่บ่อย)