Sales Representative (Software)

2 open positions
503/32 K.S.L.Tower, 18th Floor, Sri Ayudhya Road, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi 2 10400, Thailand
09/30/2023 08:07:06

System Analyst (SA)

2 open positions
503/32 K.S.L.Tower, 18th Floor, Sri Ayudhya Road, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi 2 10400, Thailand
09/30/2023 08:07:27

Support Engineer (Software)

1 open positions

เรากำลังมองหา Support Engineer ที่มีประสบการณ์และมีความกระตือรือร้น มาช่วยจัดการดูแลแก้ปัญหาซอฟต์แวร์ของบริษัทพัฒนาและให้บริการกับลูกค้าของเรา เสมือนเป็นช่องทางติดต่อเพื่อรับแจ้งปัญหาหรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้กับลูกค้าและดูแลให้ซอฟต์แวร์ ความปลอดภัย ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังต้องทำงานร่วมกับฝ่ายจัดการเพื่อดูแลอัปเกรดระบบให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนด

รายละเอียดงาน

  • สนับสนุนด้านเทคนิคกับพนักงานของบริษัทและลูกค้า รวมถึงดูแลซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • พัฒนามาตรฐานการดูแลช่วยเหลือลูกค้า และรายงานเมื่อระบบหยุดทำงานหรือเกิดความผิดปกติ
  • ให้ความช่วยเหลือผู้ใช้ ดูแลบำรุงรักษาซอฟต์แวร์
  • สำรองข้อมูลโดยประสานงานกับหน่วยงานหรือบริษัทภายนอก
  • จัดทำรายงานการดูแลรักษาระบบให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

ปริญญาตรีหรือโทในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Technical Support หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การใช้งาน Microsoft Technology ได้แก่ ADDS, ADFS, WAP, SQL Server, SSIS

มีความเข้าใจการทำงานหรือเทคโนโลยีของ Docker หรือ container engine

มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

พูด เขียน สื่อสารภาษา (ไทย/อังกฤษ) ได้ในระดับพื้นฐาน

ให้การสนับสนุนดูแลลูกค้าอย่างทันท่วงที

สามารถทำงานแบบ on-site ลูกค้าภายในกรุงเทพได้ (ไม่บ่อย)


503/32 K.S.L.Tower, 18th Floor, Sri Ayudhya Road, Thanon Phaya Thai, Ratchathewi 2 10400, Thailand
09/30/2023 08:10:06
An address must be specified for a map to be embedded